معرفی دفتر

دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری در ذیل حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری فعالیت می نماید و مباحث حوزه سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و مسایل ماحول و هم چنین سایر امور محوله را پیگیری می نماید. پیگیری امور مربوط به کمیسیونهای دانشجویی و کارگری از جمله اموری است که در این حوزه انجام میگردد.