وضعیت تقسیماتی استان سیستان و بلوچستان

مطابق آخرین مصوبات کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت، استان سیستان و بلوچستان از 20 شهرستان، 50 بخش، 47 شهر و 115 دهستان تشکیل شده است.